Hoa hồng

Tính hoa hồng của Partner

Dựa vào loại tài khoản khách hàng được giới thiệu từ bạn, bạn có thể nhận được hoa hồng từ spread, tiền hoa hồng riêng hoặc từ cả hai. Có mức độ giao dịch tối thiểu là pips (Điểm giao dịch tối thiểu hoặc MTP), lệnh giao dịch phải đạt được mức mà bạn kiếm được hoa hồng. Điều kiện MTP không áp dụng cho tài khoản Pro STP – chúng tôi trả tiền hoa hồng cho mỗi lệnh mà khách hàng của bạn đóng. Hoa hồng của đối tác sẽ không được trả cho những lệnh khiến số dư tài khoản của khách hàng bị âm.

Chú thích!

Điều kiện MTP không áp dụng cho tài khoản Pro STP – chúng tôi trả hoa hồng partner cho mỗi lệnh mà khách hàng của bạn đóng.

Đối với các lệnh giao dịch được đóng bởi chức năng “Close by”, phần thưởng của đối tác từ một phần của spread sẽ được tính theo spread tại thời điểm mở lệnh.

Đối với dịch vụ PAMM, hoa hồng của đối tác sẽ không được thanh toán cho tài khoản PAMM nói chung mà chỉ dành riêng cho tài khoản của nhà đầu tư liên kết theo số tiền và khối lượng.
Tài khoản PAMM có “Khoảng thời gian giao dịch” khi kết quả giao dịch được tính toán (bao gồm cả các lệnh mở). Trong các lệnh đang được mở lại với khối lượng và tỷ lệ mới của từng Nhà đầu tư. Mỗi lệnh có thể được mở lại nhiều lần trên tài khoản PAMM-Investor. Đối với PAMM-Trader không có lệnh mở lại nào đang được xử lý trên tài khoản chung. Khoản chênh lệch không được tính cho việc mở lại lệnh.
MTP cho các lệnh PAMM đang được xem xét theo lệnh được mở lại lần cuối của một nhà đầu tư. Trong trường hợp nếu lệnh mở lại lần cuối không khớp với điều kiện MTP, đối tác sẽ không nhận được phần thưởng cho tổng số đơn đặt hàng.